Lucia Horňáková

            Černayová

Pohyblivé veci/

Moving Things

2022

Dar/

The Gift

2021-2022

Lokál/Local

2021

Opona/The Curtian

2021

Cesta spásy/

The Path of Salvation

2018- 2019

Strom_Dom_Strom/

House_Tree_House

2016

"Keby sa duchamp nenarodil,

bolo by všetko jednoduchšie"/

"If Duchamp wasn't born,

everething would be easier"

2013

doma/ at home

2011

Omar & Fatima

2011

dobrý ročník/

like a good vintage

2008- 2011

diskrétna zóna/discret area 2007

Maľby/ Paintings

monolity/monoliths

2020-2013

očakávania/expectations  2015- 2012

iné krajiny/other landscapes

2012-2004

priatelia/ friends

2012- 2007

diery/ holes

2009

záhrady/ gardens

2006

transformer

2005

bodies

2004

ukradnuté, básne o duši/

stolen, poems about suol

2004

čierny a biely/black and white

2003-2004

svetlo a tieň/light and shadow

2003

zelený denník/ a green diary

2007

V roku 2013 som spoluzakladala občianske združenie HALA, ktoré sa venuje hlavne propagácii súčasného výtvarného umenia a jeho presahov s inými druhmi umenia, edukácii na poli výtvarného umenia, jeho prezentácii laikom a produkcii nových diel výtvarného umenia. Aktivity oz HALA sú lokalizované v regióne Trenčína a majú za cieľ prinášať sem produkciu z iných regiónov a zahraničia, oboznamovať verejnosť s novými tendenciami na poli súčasného výtvarného umenia. Do roku 2016 sa podujatie HALA konalo v opustených fabrikách textilného priemyslu, ktorý bol v minulosti v meste Trenčín ťažiskový. Od roku 2016 sa stal našim cieľom presun aktivít v rámci festivalu do mesta, čím sme chceli ešte viac priblížiť umeleckú činnosť verejnosti. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s organizáciou Transart Communication Festivalom. V rokoch 2018 a 2019 sme spolu s Rokkom Juhászom prezentovali projekt Performance Box.

 

V mojej autorskej tvorbe sa zameriavam na témy domova, rodiny, zázemia, vzťahov, ale tiež ma zaujíma  krajina a „ne-miesta“, ktoré sú popisom a hľadaním prázdnych, človekom vyprázdnených miest, Snažím sa ich definovať a zhmotňovať ich rôznymi spôsobmi. Tieto témy realizujem prostredníctvom rôznych médií- maľby, inštalácií, objektov, fotografií a videí. Krajina a človek sú pre mňa interakčnými jednotkami. Duševne a fyzicky. Považujem človeka a prírodu za dve polarity. V poslednej dobe pracujem aj s médiom inscenovanej fotografie, na ktoré využívam rôzne predmety rodinnej a osobnej histórie. Oblečenie a predmety dennej spotreby pre mňa predstavujú médium, nositeľa správ.