Lucia Horňáková

            Černayová

LOKÁL/ LOCAL 2021

objekty, fotografia, drevo/

objects, photographs, wood

250 x 250 x 10 cm, CKN Záhrada, Banská Bystrica

Trvalá miestne špecifická inštalácia, ktorá pracuje s polohou diela. To je umiestnené na SV stene, smeruje pohľad diváka na romantizujúci pohľad na obec Kalište, ktorá bola svedkom tragických udalostí počas 2. Svetovej vojny a tiež miestom, kde bolo premiestnené dielo Jozefa Jankoviča Obete varujú.

 

-------------------

 

Permanent site-specific installation that works with the location of the work. It is located on the NE wall, directs the viewer's views on a romantic view of the village of Kalište, which witnessed tragic events during World War II and also the place where the work of Jozef Jankovič, Victims warn, was relocated